Projekt Sjednocení

Projekt sjednocení

Stanovení cílů dle skupin

Konceptuálním zdrojem rozvoje je objevení přirozených zákonitostí vysvětlující přirozený řád života (universálních zákonů). Jakmile začneme vědomě žít v souladu s přirozeným řádem,  získáme opět více svobody, ale i odpovědnosti k životu (k nadsystému).
Jan Michael Kubín
Autor systému Pansofia

Projekt Sjednocení je prvním produktem Tvůrců koncepce. Projekt vznikl na základě závěrů První konference TRIÁDA 2018. Cíle jsou uspořádány dle rozdělení zájemců o spolupráci do skupin.

Realizátoři projektů

Realizátoři projektů, jejichž cílem je pozitivní změna společnosti dle společné ideje (Rovnovážný rozvoj zvyšující kvalitu života) v rodině, firmě, profesním sdružení, spolku, politické organizaci.

Popis cílového stavu

Společná idea se dostala do povědomí celé společnosti (např. státu). Skupiny, které ideu přijali zavedly vzdělávání svých členů jako přirozenou součást života této skupiny. Skupina má vlastní vzdělávací kapacity a sama je schopna udržovat soulad s řádem Univerza.

Návrh kroků, které povedou k realizaci ideje

 1. Přijmutí ideje (Rovnovážný rozvoj zvyšující kvalitu života). Např. uvedením ideje na webu.
 2. Analýza uspořádání a řízení skupiny a návrh změn, které zajistí aplikaci společné ideje ve spolupráci s Tvůrci koncepce.
 3. Zavedení ideje do života skupiny, především formou vzdělávání její členů ve spolupráci s Lektory a koordinátory projektů.
 4. Sestavení a schválení protokolu skupiny
 • Formulování jednoznačné a srozumitelné ideje (cílů) skupiny.
 • Stanovení funkcí a stavů, jejich kompetencí a podmínek jejich získání
 • Stanovení projektu (cesty) k dosažení vytyčeného cíle.
#Label

Vybudování vlastního lektorského týmu a vzdělávání

 1. V Akademii kvality života se vzdělávají na úroveň instruktorů členové společnosti pro všechny oblasti, kterých se činnost společnosti dotýká.
 2. Procesy ve společnosti se nastavují tak, aby vzdělání bylo přirozenou součástí běžně vykonávaných činností.
 3. Lektorské kapacity jsou součástí společnosti.

Vytvoření vlastního konceptuálního řízení

 1. Společnost úzce spolupracuje s Tvůrci koncepcí tak, aby měla řízení procesů dle vlastního stylu realizace společné ideje.
 2. Usiluje o vědomý přístup k řízení vedení společnosti i jejich poboček dle zákonů Univerza.
 3. Ideálem je stav společnosti, kdy většina jejich členů je schopna v případě potřeby převzít její řízení.

Lektoři a koordinátoři projektů

Lektoři a autoři vzdělávacích systémů, kterými chtějí vést společnost k naplnění společného cíle (Rovnovážný rozvoj zvyšující kvalitu života) a koordinátoři těchto projektů.

Popis cílového stavu

Jsou definovány zákonitosti, které ovlivňují dosažení zvoleného cíle (rovnovážný rozvoj zvyšující kvalitu života) v oblasti hmotné , tělesné, duševní i duchovní. Jsou popsány cesty k dosažení cíle pro různé skupiny populace. Probíhá vzdělávání v této oblasti, které je dostupné každému jednotlivci i všem skupinám v populaci.
Vzdělávání v oblasti kvality života se stalo přirozenou součásti vzdělávacího systému řízeným ministerstvem školství.

Vytvoření lektorského týmu dle jednotlivých témat

Lektoři a autoři vzdělávacích systémů jsou seznámení s matricemi vzorů pro oblast, kterou se zabývají.

Vytvoření systému vzdělávání

Je organizován systém pravidelného setkávání lektorů a autorů vzdělávacích systémů. Předmětem setkání je sjednocení v terminologii a chápání skutečnosti.

Celospolečenské etablování vzdělávacího systému pro kvalitu života

Prvním krokem etablování vzdělávání v oblasti kvality života je deklarování a přijetí duchovní vědy. Druhým krokem je navázání spolupráce odborníků z oblasti duchovní vědy s odborníky s oblasti vědy dnes konvenční.

Tvůrci koncepce

Tvůrci koncepce usilují o vytvoření IDEJE, která by sjednotila síly ve společnosti usilující o její ozdravení. Jsou si vědomi způsobu řízení společenství i jednotlivců dle zákonů Univerza i dle zásad globálního řízení a na základě těchto znalostí hledají řešení současné situace jednotlivců a společenství za účelem dosažení společného cíle (Rovnovážný rozvoj zvyšující kvalitu života).

Popis cílového stavu

Odborná veřejnost přijala matrice vzorů morálních zásad pro různé skupiny obyvatelstva.

Zvědomit záměr Univerza

Zvědomit záměr Univerza pro současnou vývojovou etapu (Tzn. které směřování má podporu duchovních světů a které směřování je již archaické, nenaplňuje současné vývojové požadavky a tudíž bude brzděno či dokonce sankcionováno).

Vytvořit matrici vzorů

Na základě zvědomení požadavků Univerza pro tuto vývojovou etapu (tzn. mravního kodexu) vytvořit matrice vzorů (tzn. představ o tom co je a co není morální) pro jednotlivce, rodinu, firmu, profesní sdružení, spolku, politické strany.

Spolupracovat na aplikaci matric vzorů

Spolupracovat na převedení matric vzorů do vzdělávacího systému, který tvoří lektoři a do zásad řízení jednotlivce, rodiny, firmy, spolku, profesního sdružení a politické strany.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Přejít nahoru