Triáda 2018

Stručný přehled závěrů konference Triáda 2018

“Sám člověk může změnit především sám sebe.
Ke změně společnosti je třeba více jedinců, kteří změnili sami sebe tak, že znají a respektují pravidla Univerza, mají společný cíl a vlastní cestu k jeho uskutečnění.”
Jaroslav Škvařil
Autor myšlenky akce Triáda 2018

Co je myšleno slovem Triáda

Pojem Triáda je zvolen pro definici pravidel pro správu života v oblasti tělesné, duševní a duchovní. Pravidla lze aplikovat jak na řízení sebe sama, tak na řízení rodiny, firmy, spolku nebo i státu. Pravidla lze použít pro jakoukoliv cestu.

Cíl akce Triáda 2018

Nalézt pravidla, která zvyšují produktivitu úsilí o pozitivní změnu současného společenského vývoje.

Závěrečné usnesení účastníků konference Triáda 2018

Setkání se účastnilo 50 zástupců různých myšlenkových proudů, které usilují o pozitivní změnu vývoje ve Společnosti a záchraně naší planety. Dohodli se, že je třeba:
Propojit úsilí jednotlivců i skupin na základě uznání společného cíle, poznání pravidel pro správu života a respektování individuální cesty. Tzn.:

 1. Definovat a přijmou společný cíl, který propojí jednotlivce i skupiny.
 2. Pojmenovat pozitivní i negativní vlivy na současný vývoj společnosti.
 3. Navrhnout kroky, které povedou k dosažení vyctyčených cílů.

Společný cíl

ROVNOVÁŽNÝ ROZVOJ ZVYŠUJÍCÍ KVALITU ŽIVOTA

Rovnovážný rozvoj

Rovnovážný rozvoj znamená rovnovážné čerpání zdrojů v oblasti tělesné, duševní a duchovní oproti současnému téměř výhradnímu čerpání zdrojů v oblasti hmotné a tělesné. Rovnovážný rozvoj se vyznačuje oproti udržitelnému rozvoji neomezeností rozvoje v oblasti duševní a duchovní. Rovnovážný rozvoj přinese významné snížení spotřeby přírodních zdrojů, jelikož zvýšení čerpání zdrojů v oblasti duševní a především duchovní téměř žádné přírodní zdroje nevyžaduje.

Kvalita života

Kvalitu života tvoří pevné zdraví, sebevědomí a schopnost výkonu, dále vztahy přinášející podporu druhých lidí i duchovního světa. Kvalita života je měřitelná mírou prožívání harmonie, sebevědomí a svobody.

Zvyšování kvality života

Zvyšování kvality života je zvyšování schopnosti člověka čerpat zdroje z oblasti duševní a duchovní. Zaměření se na potřeby v oblasti tělesné přináší uspokojení. Zaměření se na potřeby duševní (krása, vědění) přináší radost. Zaměření se na potřeby duchovní (láska, sebepoznání) přináší svobodu a blaženost.

Pojmenování pozitivních i negativních vlivů na současný vývoj společnosti

 1. Z dostupných predikcí dalšího vývoje společnosti definovat předpoklady, dle nichž dojde či nedojde k jejich naplnění.
 2. Definovat současné rozhraní dvou evolučních cyklů (tzv. železného 3100 př.n.l. – 2012 n.l. a zlatého či éterického, do kterého jsme vstoupili) a jejich požadavků na lidskou populaci.
 3. Pojmenovat složení člověka, jeho tělesné, duševní a duchovní oblasti a jeho vývojové úrovně od člověka zvířecího k člověku s plným potenciálem lidství.
 4. Principy a cíle současného řízení společnosti.
 5. Definovat podmínky a vliv rovnovážného rozvoje.
 6. Definovat podmínky pro dosažení kvality života.
 7. Pojmenovat cesty k řešení, které se nám nabízejí.

Návrh kroků k dosažení vytyčených cílů

Účastníci setkání TRIÁDA 2018 se shodli, že prvním a nezbytným krokem k navržené změně Společnosti je změna sebe sama a skupiny, v níž žiji (rodina, spolek, atd.). Z jednání přítomných vyplynulo, že se dělí na tři hlavní skupiny dle způsobu, jakým chtějí k pozitivní změně přispět:
Organizátoři skupin, lektoři pro jednotlivé oblasti a tvůrci koncepce.

 1. Organizátoři zvýší úroveň svých skupin, když zvědomí jejich sebe určení, cíle a způsob jejich dosažení v zrcadle společného cíle a závěrů TRIÁDY 2018. Výsledkem bude synergické vědomé uskutečňování společně zvoleného cíle.
 2. Lektoři zvýší úroveň svého vzdělávání, když se shodnou na definicích důležitých pojmů a vytvoří mezioborové terminologické propojení.
 3. Tvůrci koncepce navrhnou systém bezstrukturního řízení, který povede k dosažení společně zvoleného cíle.
Přejít nahoru